องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

โครงการปลุกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าสาธารณะโคกภูดิน หมู่ ๖ บ้านโนนชาด

โครงการปลุกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าสาธารณะโคกภูดิน หมู่ ๖ บ้านโนนชาด ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 368)

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ วัดใหม่ศรีมณี หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ วัดใหม่ศรีมณี หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน... วันที่ 2 ส.ค. 2566 (ดูู 362)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2566

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนกอกโคกล่ามสามัคคี,โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา,โรงเรียนไตรคามราษฎ..... วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ดูู 191)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , คณะกรรมการเครือข่ายสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ทั้ง 14 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าท..... วันที่ 17 มิ.ย. 2566 (ดูู 210)

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , คณะทำงานกองทุนธนาคารขยะ ทั้ง 14 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้รั..... วันที่ 8 มี.ค. 2566 (ดูู 408)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทร์และพวงหรีด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทร์และพวงหรีด ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  80 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น... วันที่ 27 ก.พ. 2566 (ดูู 255)

ตรวจสุขภาพ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต. ประจำปี 2566

ตรวจสุขภาพ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยราชการ เจ้าหน้าที่อบต. ประจำปี 2566... วันที่ 13 ก.พ. 2566 (ดูู 273)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2566

  ... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 117)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ โดย นายอธิคมาตร์  แสงแก้ว นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนัก เจ..... วันที่ 27 ม.ค. 2566 (ดูู 251)

รับการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้รับการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยนางอภิวรรณ หล้าพิมพ์ ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองแวงโสกพระ ในพื้นที่บ้านโนน..... วันที่ 23 ม.ค. 2566 (ดูู 304)

ออกประชาคมจัดทำแผน ประจำปี 2566

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  ได้จัดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาเเละความต้องการของตนเอง ผ่านกระบวนการประชาคม  นำโดยนายอธิคมาตร์  แสงแก้ว นายกอค์ก..... วันที่ 17 ม.ค. 2566 (ดูู 177)

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ นำโดยนายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ , นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ , คณะผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่อบต. , ออกรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖..... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 509)

ประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกอบต. , นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดอบต. ,คณะผู้บริหาร ,ร่วมกันกับกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,และ สมาชิกสภาตำบลหนองแวงโสกพระ ทุกหมู่บ้าน ประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส..... วันที่ 23 พ.ย. 2565 (ดูู 490)

ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( MOU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ โดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้นิเทศการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาสะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระให้กับอาสาบริบ..... วันที่ 28 ต.ค. 2565 (ดูู 140)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2566

วันที่  7 ตุลาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 , เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานสถานการณ์การคลัง ปีงบประมาณ 2565 ,เพื่อพิจารณาอนุมัติแ..... วันที่ 7 ต.ค. 2565 (ดูู 142)

ออกฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ นำโดยนายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกอบต.หนองแวงโสกพระ ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ มอบหมายให้งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ ออกฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่บ้านหนองแวงโคตร ม.๑๓ เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เล..... วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดูู 219)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ นำโดยนายอธิคมาตร์  แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายงานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพล ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้..... วันที่ 5 ก.ย. 2565 (ดูู 372)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองแวงโสกพระ  นำโดย นายอธิคมาตร์  แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  ประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน , ส.อบต, อสม.พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร..... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 716)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา "เอามื้อสามัคคี" "เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต.,นางปภัสสร สารสูงเนิน หน.สำนักปลัด อบต.,นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์ นักวิชากาญเกษตรชำนาญการ ,คณะผู้บริหาร,และบุคลากร อบต.จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา "เอามื้อสามัคค..... วันที่ 5 ส.ค. 2565 (ดูู 280)

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต.,นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์ นักวิชากาญเกษตรชำนาญการ ,คณะผู้บริหาร,และบุคลากร อบต.จัดโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ "สร้างป่า รักษ์ป่า" โดยได้รับเกียรติจาก นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวง..... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 171)