องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

๑. ด้านกายภาพ
          ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกุง  ตำบลหนองแวงโสกพระ  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอพล อยู่ห่างจากอำเภอพลประมาณ  ๘  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ  ๘๕  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  ๓๕๗  กิโลเมตร   อยู่บนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒ (แยกสระบุรี – หนองคาย) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  ๒๕๑–๒๕๗ 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้
                        ทิศเหนือ              ติดต่อกับ   ตำบลโนนข่า ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
                        ทิศใต้                  ติดต่อกับ   ตำบลหนองหว้า  กิ่งอำเภอบัวลาย  ตำบลวังไม้แดง                         
                                                                 และตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
                        ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ   ตำบลหันโจด  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
                        ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ   ตำบลโนนข่า, ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
        ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่  เป็นที่ลุ่มที่ดอนมีลำน้ำ ลำห้วยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่  พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ทำนา, ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูร้อนดินจะแห้งมากเนื่องจากฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนน้อย เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน
        ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
              ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป
             ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
             ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  
        ๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพดินโดยทั่วไปของตำบลหนองแวงโสกพระ  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย,และดินเค็มบางส่วนซึ่งกระจายทั่วพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกถนนมิตรภาพ
        ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ
ตำบลหนองแวงโสกพระไม่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่  หนองเลิงเบ็น     ลำห้วยแอก ลำห้วยกุดปลาจ่อย  ลำห้วยม่วง  ลำห้วยลึก  แต่ที่กล่าวมามีสภาพตื้นเขิน และหนองน้ำต่างๆ ที่มีทั่วไปในชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งไม่เพียงพอที่ต่อการทำเกษตรตลอดปี น้ำใต้ดินส่วนใหญ่จะเค็ม ใช้อุปโภคและบริโภคไม่ได้
         ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้เป็นป่าไม้ขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณะ ป่าไม้ชุมชน แต่ส่วนใหญ่ถูกทำลายหรือบุกรุกทำให้พื้นที่ป่ามีน้อย การอนุรักษ์หรือปลูกต้นไม้ทดแทนยังมีไม่มาก

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
          ๒.๑ เขตการปกครอง
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ มีทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพรทั้งหมด ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้นำ เบอร์โทร
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงโสกพระ นายเสกสรร จันทร์ราช 0956702291
หมู่ที่ 2 บ้านโนนกอก นายวุฒิธิชัย โหมดนอก 0935566696
หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม นายทวน กระทู้นันท์ 0878531325
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแปน นายสมส่วน กรวดนอก 0878761798
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม นางรำจวน มาตย์วงษ์ 0821578142
หมู่ที่ 6 บ้านโนนชาด นายปรัชญา ภูโสภา 0801607823
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง นายเสมา เตโพธิ์ 0847934528
หมู่ที่ 8  บ้านโนนเพ็ก นายประสิทธิ์ เผือดนอก 0892471126
หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน นายวิรุณ พลนงค์ 0957954751
หมู่ที่ 10 บ้านหันน้อย นายเอกชัย เหง่าเฮียง 0638376080
หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง นายประชา กดนอก(กำนัน) 0844207990
หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางดาหวัน ปานาราช 0979209316
หมู่ที่ 13 บ้านหนองแวงโคตร นายฐิติวัฒน์ บัวละคร 0658131161
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี นายชัยวัฒน์ ชัยภักดี 0656047459

๓. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
          ๓.๑ การนับถือศาสนา
          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด/สำนักสงฆ์    ๑๑  แห่ง ได้แก่
         ๑.  วัดอินทร์แปลง         บ้านหนองแวงโสกพระ  หมู่ที่  ๑
         ๒.  วัดศิริชัย               บ้านโนนกอก      หมู่ที่  ๒
         ๓.  วัดแสงสุวรรณ        บ้านโคกล่าม      หมู่ที่  ๓
         ๔.  สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม  บ้านหนองแปน   หมู่ที่  ๔
         ๕.  วัดอิสานวราราม      บ้านโนนชาด      หมู่ที่  ๖
         ๖.  วัดป่าพรหมนิมิตร     บ้านโนนเพ็ก      หมู่ที่  ๘
         ๗.  วัดใหม่ศรีมณี          บ้านหลักด่าน     หมู่ที่  ๙
         ๘.  วัดอัมพติดถาราม     บ้านหันน้อย       หมู่ที่  ๑๐
         ๙.  วัดโอสถสิทธิการาม   บ้านโคกกุง       หมู่ที่  ๑๑
        ๑๐.  วัดศรีทองติณาวาส บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่  ๑๒
        ๑๑.  วัดอรุณธรรมธาดา  บ้านใหม่สามัคคี    หมู่ที่  ๑๔
          ๓.๒ ประเพณีและงานประจำปี
นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ชุมชนยังรักษาประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษของตนและยึดถือปฏิบัติตามครรลองของชาวอีสานตลอดมา คือประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
          ๓.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีทอผ้าไหม ถนอมอาหาร หมอยาพื้นบ้าน การทำขนม และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ตำบลหนองแวงโสกพระมีภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอีสาน (ลาว)
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2647