องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ


ออนไลน์ : 11

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ วันที่ โหลด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2566   23 มี.ค. 2566 53
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   22 มี.ค. 2566 55
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   22 มี.ค. 2566 58
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   22 มี.ค. 2566 54
แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566   22 มี.ค. 2566 51
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2566   22 มี.ค. 2566 74
รายงานผลการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   22 มี.ค. 2566 161
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   22 มี.ค. 2566 43
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566   22 มี.ค. 2566 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖   24 ก.พ. 2566 70
ประมวลข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ. 2566   22 ก.พ. 2566 93
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม   22 ก.พ. 2566 159