องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ


ออนไลน์ : 4

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ วันที่ โหลด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2567   27 ก.พ. 2567 161
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกศสตอบคำถามทางจริยธรรม   20 ก.พ. 2567 10
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ปี 2567   20 ก.พ. 2567 13
แนวปฏิบัติ Dos&Don't การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2567   22 ม.ค. 2567 12
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2566   23 มี.ค. 2566 82
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   22 มี.ค. 2566 76
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   22 มี.ค. 2566 79
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   22 มี.ค. 2566 75
แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566   22 มี.ค. 2566 73
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2566   22 มี.ค. 2566 95
รายงานผลการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   22 มี.ค. 2566 199
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   22 มี.ค. 2566 61
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566   22 มี.ค. 2566 78
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖   24 ก.พ. 2566 90
ประมวลข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ. 2566   22 ก.พ. 2566 112
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม   22 ก.พ. 2566 179