รับการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2566


ออนไลน์ : 3

Gallery :: รับการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2566
วันที่ 23 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้รับการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จากทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยนางอภิวรรณ หล้าพิมพ์ ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองแวงโสกพระ ในพื้นที่บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 119 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่ะ
วันที่ : 23 มกราคม 2566   View : 6