องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2565 39
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 ม.ค. 2565 151
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   19 ต.ค. 2564 115
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง   5 ม.ค. 2564 84
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   5 ม.ค. 2564 95
มาตรการป้องกันการรับสินบน   5 ม.ค. 2564 88
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   5 ม.ค. 2564 140
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564   5 ม.ค. 2564 85
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   5 ม.ค. 2564 91
มาตรการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ   5 ม.ค. 2564 84
ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปี 2564   5 ม.ค. 2564 90
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   5 ม.ค. 2564 84
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29 ต.ค. 2563 216
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562   3 พ.ย. 2562 213
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   3 พ.ย. 2562 228