องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม 9 พ.ย. 2566 27
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนประจำปี ๒๕๖๗ 10 ต.ค. 2566 19
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศการใช้แผนการเงินประจำปี ๒๕๖๗ 10 ต.ค. 2566 13
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน 9 ต.ค. 2566 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 51
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ก.ย. 2566 99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 8 ก.ย. 2566 68
ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 4 ก.ย. 2566 126
ประเด็นชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 16 ส.ค. 2566 99
เชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน" 29 พ.ค. 2566 11
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 12 พ.ค. 2566 134
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 8 พ.ค. 2566 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566 92
เรื่อง การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 แห่ง พรบ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 14 มี.ค. 2566 122
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 13 มี.ค. 2566 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ.๒๕๖๖ 6 ก.พ. 2566 153
รานงานงบการเงิน ปี 2565 31 ม.ค. 2566 146
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 30 ม.ค. 2566 131
ศูนย์ดำรงธรรม สถ.มิติใหม่ ร้องเรียนฉับไว รู้ผลทันใจ 10 ม.ค. 2566 107
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 3 ม.ค. 2566 70
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 3 ม.ค. 2566 73
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2565 3 ม.ค. 2566 68
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2565 3 ม.ค. 2566 67
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 29 ธ.ค. 2565 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 29 ธ.ค. 2565 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนหนองแวงโสกพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 29 ธ.ค. 2565 50
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 ธ.ค. 2565 115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 19 ธ.ค. 2565 152
เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 9 ธ.ค. 2565 93