องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพร เรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 20 มี.ค. 2567 6
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ประจำปิ พ.ศ.2567 16 ก.พ. 2567 52
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2567 22 ม.ค. 2567 242
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แบบฟอร์ม ITA O29 12 ม.ค. 2567 79
วิธีการใช้ระบบ E-Service 9 ม.ค. 2567 66
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 5 ม.ค. 2567 53
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม 9 พ.ย. 2566 364
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนประจำปี ๒๕๖๗ 10 ต.ค. 2566 299
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศการใช้แผนการเงินประจำปี ๒๕๖๗ 10 ต.ค. 2566 289
รายงานผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ต.ค. 2566 5
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน 9 ต.ค. 2566 311
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 302
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 155
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ก.ย. 2566 210
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 8 ก.ย. 2566 161
ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 4 ก.ย. 2566 205
ข้อบัญญัติ อบต.หนองแวงโสกพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ 30 ส.ค. 2566 2
ประเด็นชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 16 ส.ค. 2566 263
เชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน" 29 พ.ค. 2566 51
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 12 พ.ค. 2566 195
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 8 พ.ค. 2566 212
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566 151
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 23 มี.ค. 2566 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 23 มี.ค. 2566 3
เรื่อง การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 แห่ง พรบ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 14 มี.ค. 2566 207
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 13 มี.ค. 2566 113
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ 13 ก.พ. 2566 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ.๒๕๖๖ 6 ก.พ. 2566 206
รานงานงบการเงิน ปี 2565 31 ม.ค. 2566 275
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 30 ม.ค. 2566 170