องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ


วิสัยทัศน์
"เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี
มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข"

พันธกิจ

​1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์
2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. พัฒนาสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมพื้นที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 972