องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายบุญเลิศ หาญโงน
ประธานสภา
เบอร์โทร : 0986040941


นายโสพัฒน์ สาวิชัย
รองประธานสภา
เบอร์โทร : 0872204215


นายฉัตรชัย วงษ์ธรรม
ส.อบต.ม.1


นส. อุลัยลักษณ์ จันอ่อน
ส.อบต.ม.2


นางจันทร์หอม แวดไธสง
ส.อบต.ม.3


นางบุญเชิด หลุ่มเป้า
ส.อบต.ม.4


นส.หนูอาส คุณล้าน
ส.อบต.ม.5


นายชาญยุทธ ทีทา
ส.อบต.ม.7


นายนิวัฒน์ ชัยเจริญ
ส.อบต.ม.8


นายวีระ สิมพล
ส.อบต.ม.9


นายไพบูลย์ พรมนอก
ส.อบต.ม.11


นายศรีไพร สีล้อม
ส.อบต.ม.12


นายอิทธิพล เถาเบา
ส.อบต.ม.13


นางเบญจวรรณ ปากดี
ส.อบต.ม.14