องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

การควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 3

การควบคุมภายใน วันที่ โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   29 ธ.ค. 2565 68
ส่งรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕   15 ธ.ค. 2565 31
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2565   3 พ.ค. 2565 112
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ6(ระดับองค์กร)ประจำปีงบประมาณ 2563   22 ธ.ค. 2563 200