องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 11

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค(น้ำดื่ม/น้ำใช้)
แบบคำร้อง การขอถังขยะมูลฝอย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
ร้องเรียนการทุจริต
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
คำร้องทั่วไป
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์