องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   22 ก.พ. 2567 8
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2567 63
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ   19 ก.พ. 2567 3
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   5 ม.ค. 2567 3
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   24 มิ.ย. 2565 167
การขอ-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   17 มิ.ย. 2563 239
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   17 มิ.ย. 2563 227
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการและขนมูลฝอยทั่วไป   17 มิ.ย. 2563 238
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   17 มิ.ย. 2563 220
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   17 มิ.ย. 2563 291
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์   17 มิ.ย. 2563 234
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   17 มิ.ย. 2563 233
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   17 มิ.ย. 2563 263
การแจ้งขุดดิน   17 มิ.ย. 2563 230
การแจ้งถมดิน   17 มิ.ย. 2563 233
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   17 มิ.ย. 2563 256
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   17 มิ.ย. 2563 235
ประกาศคู่มื่อประชาชน   17 มิ.ย. 2563 381
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   17 พ.ค. 2563 217
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์   22 ม.ค. 2560 622