องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   22 ก.พ. 2567 31
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ก.พ. 2567 88
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ   19 ก.พ. 2567 25
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   5 ม.ค. 2567 28
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   24 มิ.ย. 2565 192
การขอ-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   17 มิ.ย. 2563 263
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   17 มิ.ย. 2563 246
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการและขนมูลฝอยทั่วไป   17 มิ.ย. 2563 256
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   17 มิ.ย. 2563 241
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   17 มิ.ย. 2563 313
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์   17 มิ.ย. 2563 257
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   17 มิ.ย. 2563 257
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   17 มิ.ย. 2563 282
การแจ้งขุดดิน   17 มิ.ย. 2563 249
การแจ้งถมดิน   17 มิ.ย. 2563 251
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   17 มิ.ย. 2563 276
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   17 มิ.ย. 2563 255
ประกาศคู่มื่อประชาชน   17 มิ.ย. 2563 407
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   17 พ.ค. 2563 236
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์   22 ม.ค. 2560 648