องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปรง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   24 มิ.ย. 2565 147
การขอ-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   17 มิ.ย. 2563 221
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   17 มิ.ย. 2563 209
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการและขนมูลฝอยทั่วไป   17 มิ.ย. 2563 219
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   17 มิ.ย. 2563 202
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   17 มิ.ย. 2563 273
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์   17 มิ.ย. 2563 214
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   17 มิ.ย. 2563 215
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   17 มิ.ย. 2563 245
การแจ้งขุดดิน   17 มิ.ย. 2563 211
การแจ้งถมดิน   17 มิ.ย. 2563 218
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   17 มิ.ย. 2563 238
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   17 มิ.ย. 2563 217
ประกาศคู่มื่อประชาชน   17 มิ.ย. 2563 364
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   17 พ.ค. 2563 198
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์   22 ม.ค. 2560 600