องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0857526655


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0918500014


นางสุวดี วันสา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0892740587


นายภูริวัต ชุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0812624210


นางชลลดา พร้อมจิตต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0922949535