องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ส่วนการคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง


นางสุวดี วันสา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปิยดา สุขศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางวันดี เทพมะที
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวปวีณา โหมดนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้