องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสุวดี วันสา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0892740587


นางปิยดา สุขศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0849552178


นางวันดี เทพมะที
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร : 0924202917


นางสาวปวีณา โหมดนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0610282450