องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 19

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   27 ธ.ค. 2565 73
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)   23 ธ.ค. 2565 58
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   3 พ.ย. 2562 278
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   3 พ.ย. 2562 412
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   3 พ.ย. 2562 229
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)   3 พ.ย. 2562 262
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)   3 พ.ย. 2562 242
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑)   3 พ.ย. 2559 264
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑)   3 พ.ย. 2559 237