องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) ฉบับที่ 2   21 ก.พ. 2567 177
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) ฉบับที่ 3   21 ก.พ. 2567 172
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   27 ธ.ค. 2565 91
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)   23 ธ.ค. 2565 81
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   3 พ.ย. 2562 297
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   3 พ.ย. 2562 444
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   3 พ.ย. 2562 247
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)   3 พ.ย. 2562 284
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)   3 พ.ย. 2562 261
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑)   3 พ.ย. 2559 287
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑)   3 พ.ย. 2559 258