องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0857526655


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางดรรชนี เพ็ชรชนก
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชนัญชิตา จันทร์คง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ.ส.อ. กำพล ทานา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


จ.ส.อ.เชาวนะ ทัดมาลา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกุลสตรี เทียนศรี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวณัฏชมนท์ แก้วมะไฟ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางสาวพัชรีดา ปะตาทะโย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอัจฉรา เดชพละ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุรีพร ทิพย์แสง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอชิรญา คำผาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์ คุณมะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ