องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0918500014


นางดรรชนี เพ็ชรชนก
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 0944967053


นางสาวชนัญชิตา จันทร์คง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0899446490


จ.ส.อ. กำพล ทานา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0879141407


นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร : 0868769825


จ.ส.อ.เชาวนะ ทัดมาลา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0908415653


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกุลสตรี เทียนศรี
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0858530419


นางสาวณัฏชมนท์ แก้วมะไฟ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 0873724566


นางสาวพัชรีดา ปะตาทะโย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0821149676


นางสาวอัจฉรา เดชพละ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0909268956


นางสาวสุรีพร ทิพย์แสง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0965670857


นางสาวอชิรญา คำผาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0908491704


นางสาวจุฑารัตน์ คุณมะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0954521663