องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 5

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง ตำบลหนองแวงโสกพระ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) : [email protected]

เว็ปไซต์ : www.sokpra.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sokpra

โทรศัพท์ 043-418194
โทรสาร 043-418194

ส่วนงาน ต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         101
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 102
สำนักปลัด  103
กองคลัง  104
กองช่าง 105
หน่วยกู้ชีพตำบล 106
หน่วยตรวจสอบภายใน   107
กองการศึกษา  108 

E-Mail

 ตำแหน่ง   E-mail 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.    
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
ผู้อำนวยการกองคลัง    
ผู้อำนวยการกองช่าง    
นักจัดการงานทั่วไป    
 นักวิชาการศึกษา    
 นิติกร    
 นักวิชาการเกษตร    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
นักทรัพยากรบุคคล    
นักวิชาการสาธารณสุข    
นักพัฒนาชุมชน    
นักวิชาการตรวจสอบภายใน    
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้    [email protected]
นักวิชาการเงินและบัญชี    [email protected]
นักวิชาการพัสดุ    
นายช่างโยธา    
ครูผู้ช่วย    
 เจ้าพนักงานธุรการ    
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา    
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
ผู้ดูแลเด็ก    

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองแวงโสกพระ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้นำ เบอร์โทร
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงโสกพระ นายเสกสรร จันทร์ราช 0956702291
หมู่ที่ 2 บ้านโนนกอก นายวุฒิธิชัย โหมดนอก 0935566696
หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม นายทวน กระทู้นันท์ 0878531325
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแปน นายสมส่วน กรวดนอก 0878761798
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม นางรำจวน มาตย์วงษ์ 0821578142
หมู่ที่ 6 บ้านโนนชาด นายปรัชญา ภูโสภา 0801607823
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง นายเสมา เตโพธิ์ 0847934528
หมู่ที่ 8  บ้านโนนเพ็ก นายประสิทธิ์ เผือดนอก 0892471126
หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน นายวิรุณ พลนงค์ 0957954751
หมู่ที่ 10 บ้านหันน้อย นายเอกชัย เหง่าเฮียง 0638376080
หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง นายประชา กดนอก(กำนัน) 0844207990
หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางดาหวัน ปานาราช 0979209316
หมู่ที่ 13 บ้านหนองแวงโคตร นายฐิติวัฒน์ บัวละคร 0658131161
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี นายชัยวัฒน์ ชัยภักดี 0656047459
 


 

View : 3244