องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้านกายภาพดิน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ข้อมูลด้านกายภาพดินตารางแสดงข้อมูลลักษณะกายภาพของดิน

 
หมู่ที่ บ้าน ลักษณะกายภาพของดิน (ไร่)
ร่วนปนทราย ทราย เหนียวปนทราย เค็ม
1 หนองแวงโสกพระ 144 1,954 147 29
2 โนนกอก 421 300 1,120 1
3 โคกล่าม 121 1,818 119  -
4 หนองแปน  -  - 960 283
5 หนองขาม 120 161 409 37
6 โนนชาด  - 2,056  - 22
7 ห้วยม่วง  - 393 93
8 โนนเพ็ก 71 591 146 34
9 หลักด่าน  - 716 610
10 หันน้อย 25 1,710 672 187
11 โคกกุง  - 685  - 34
12 หนองหญ้าปล้อง 432 1,072 4
13 หนองแวงโคตร  - 1,779 30 221
14 ใหม่สามัคคี 210 70 435 9
รวม 1,514 13,305 4,745 857
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 413