องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งานโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2563
1.โครงการอาคารอเนกประสงค์ศูนย์โสกพระ คลิกที่นี่
2.โครงการปรับปรุงอาคารประชุมย่อย บ้านโนนกอก หมู่ 2 คลิกที่นี่
3.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหนองแวงโคตร ม.13 คลิกที่นี่
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางใหม่สามัคคี ม.14 คลิกที่นี่
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหันน้อย ม.10 คลิกที่นี่ 
6.โครงวการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนชาด12 ม.6 คลิกที่นี่  
7.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8  คลิกที่นี่  
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนชาด 2 ม.6 คลิกที่นี่   
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแวงโคตร 6 หมูที่ 8 คลิกที่นี่
10.โครงการขุดลอกบ่อน้ำ บ้านโนนกอก ม.2 คลิกที่นี่
11.โครงการก่อสร้างบ่อส่งน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ม.7 คลิกที่นี่
12.โครงการก่อสร้างบ่อส่งน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) ม.10 คลิกที่นี่ 
13.ดครงการก่อสร้างบ่อส่งน้ำลงสุ่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ลำห้วยลึกตอนบน) ม.12 คลิกที่นี่ 
​14.โครงการก่อสร้างบ่อส่งน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองป่าติ้ว) ม.12 คลิกที่นี่
15.ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ขก.213-05 บ้านห้วยม่วง ม.9 คลิกที่นี่
16.ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.213-10 บ้านโนนเพ็ก ม.8 คลิกที่นี่
17ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเพ็ก หมูที่ 8 คลิกที่นี่
18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันน้อย หมู่  7 คลิกที่นี่
19.โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ คลิกที่นี่ 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 548