องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้านการปลูกพืช


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข้อมูลด้านการปลูกพืช


ตารางแสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ

 
หมู่ที่ บ้าน การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไร่)
ข้าว อ้อย มัน มะม่วง อื่นๆ
เจ้า เหนียว
1 หนองแวงโสกพระ 943 985 - 460 31 10.5
2 โนนกอก 771 971 - 19 - 1
3 โคกล่าม 1,143 885 - 8 - -
4 หนองแปน 999 211 10 - - -
5 หนองขาม 416 299 - - - -
6 โนนชาด 1,029 893 70 121 - -
7 ห้วยม่วง 294 168 - 6 0.5 5
8 โนนเพ็ก 342 459 - 36   3
9 หลักด่าน 891 417 - 15 2 0.5
10 หันน้อย 1,350 982 100 132 2 6.5
11 โคกกุง 386 279 - - - -
12 หนองหญ้าปล้อง 405 576 67 285 138 14
13 หนองแวงโคตร 824 865 16 309.5   0.5
14 ใหม่สามัคคี 357.5 372.5 - - - -
รวม 11,150.50  8,362.50 263 1,391.50 173.50 41
 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 494