องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้านพื้นที่ตำบล


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข้อมูลด้านพื้นที่ตำบล


ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ

ตำบลหนองแวงโสกพระ มีพื้นที่ทั้งหมด 35,625 ไร่ คิดเป็น 57 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น
ลักษณะพื้นที่ จำนวน
(ไร่)
จำนวน
(ตร.กม.)
พื้นที่ทำการเกษตร 29,850  
พื้นที่สาธารณะ 4,729  
พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย 1,046  
 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่แยกรายหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ บ้าน จำนวนพื้นที่ (ไร่) รวมพื้นที่
ทำการเกษตร สาธารณะ อยู่อาศัย ไร่ ตร.กม.
1 หนองแวงโสกพระ 1,232 28 105 1,365 2.2
2 โนนกอก 1,338 60 101 1,499 2.4
3 โคกล่าม 2,364 249 116 2,729 4.4
4 หนองแปน 2,517 128 61 2,706 4.3
5 หนองขาม 1,114 20 51 1,185 1.9
6 โนนชาด 3,477 161 128 3,766 6.0
7 ห้วยม่วง 1,469 118 70 1,657 2.7
8 โนนเพ็ก 3,443 57 116 3,616 5.8
9 หลักด่าน 1,588 - 57 1,645 2.6
10 หันน้อย 2,270 94 120 2,484 4.0
11 โคกกุง 2,100 82 78 2,260 3.6
12 หนองหญ้าปล้อง 3,013 49 98 3,160 5.1
13 หนองแวงโคตร 1,254 - 96 1,350 2.2
14 ใหม่สามัคคี 2,671 - 56 2,727 4.4
 
 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 562