องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลด้านประชากร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ข้อมูลด้านประชากร

ข้อมูลของวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
จาก สำนักงานทะเบียนอำเภอพล
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
บ้านหนองแวงโสกพระ 368 367 735  183 
บ้านโนนกอก 285 332 617  154 
บ้านโคกล่าม 508 506 1,014  250 
บ้านหนองแปน  221 209  430 107
บ้านหนองขาม  109 126  235 61
บ้านโนนชาด  388 384  772 195
บ้านห้วยม่วง 65 83  148 60
บ้านโนนเพ็ก  266 235  501 167
บ้านหลักด่าน  143 136  279 72
๑๐ บ้านหันน้อย  470 451  921 226
๑๑ บ้านโคกกุง  218 234  452 117
๑๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง  185 193  378 91
๑๓ บ้านหนองแวงโคตร  254 266  520 134
๑๔ บ้านใหม่สามัคคี  179 153  332  78
รวม  3,659 3,675  7,334  1,895

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรแยกช่วงอายุ
  หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน     อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร     อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ     อายุมากกว่า 60 ปี
รวม      
 
ตารางแสดงข้อมูลสถิติย้อนหลังจำนวนประชากร
รายการ
ปี
2556
ปี
2557
ปี
2558
ปี
2559
ประชากรชาย         
ประชากรหญิง           
รวมประชากร        
บ้าน (หลังคาเรือน)        
 
 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 499