องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 13 บ้านหนองแวงโคตร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หมู่ที่ 13 บ้านหนองแวงโคตร

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 13 บ้านหนองแวงโคตร

ที่ตั้ง
บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2. สายหนองคาย – นครราชสีมา จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่าน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอพลรวมระยะทาง 90 กิโลเมตร 

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านห้วยโจดและบ้านโนนเพ็ก
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านหนองแวงโสกพระ    
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านหนองหญ้าปล้อง


ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับ การทำเกษตรกรรม
จำนวนหลังคาเรือน 94 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 482 คน
ประชากรชาย 241 คน
ประชากรหญิง 241 คน

ข้อคิดเห็น
นายสมเกียรติ ประวันตา ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13

แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 728