องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง

ที่ตั้ง
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2. สายหนองคาย นครราชสีมา จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่าน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอพลรวมระยะทาง 93 กิโลเมตร 

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านป่าพร้าว ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีลำห้วยกุดปลาจ่อย และโคกห้วยป่าโจดกั้นกลางเป็นอาณาเขต    
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านวังโพน ตำบลบัวลาย กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มี
ลำห้วยลึกเป็นอาณาเขต    
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น    
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านศาลาดิน ตำบลบัวลาย กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 80 เป็น ที่ดอน เหมาะสำหรับ ทำไร่ ทำนาทำสวน เลี้ยงสัตว์    
ลักษณะภูมิอากาศ (ลักษณะเด่น/จุดขาย)
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ 1. ฤดูฝน 2. ฤดูหนาว 3. ฤดูแล้ง    


จำนวนหลังคาเรือน 60 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 363 คน
ประชากรชาย 188 คน
ประชากรหญิง 175 คน

ข้อคิดเห็น
นายบุญทัน ปะวะเสนัง ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 12

แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 951