องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง

ที่ตั้ง
บ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายมิตรภาพสระบุรี – หนองคาย จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอบ้านไผ่ อำเภอพล รวมระยะทาง 81 กิโลเมตร สามารถแวะเที่ยว

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้    ติดต่อกับ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านโคกล่าม ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโนนเมือง ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 85 เป็นที่ลุ่ม- ที่ดอน เหมาะสำหรับทำนา - ทำไร่

ลักษณะภูมิอากาศ (ลักษณะเด่น/จุดขาย)
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ 1.ฤดูร้อน 2.ฤดูฝน 3. ฤดูหนาว

จำนวนหลังคาเรือน 86 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 466 คน
ประชากรชาย 239 คน
ประชากรหญิง 227 คน

ข้อคิดเห็น
นายประชา กดนอก ผู้ใหญ่บ้านโคกกุง หมู่ที่ 11

แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 674