องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 10 บ้านหันน้อย


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: หมู่ที่ 10 บ้านหันน้อย

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 10 บ้านหันน้อย

ที่ตั้ง
บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายหนองคาย – นครราชสีมา จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่าน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอพล รวมระยะทาง 84 กิโลเมตร 

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านทับบาและบ้านหันใหญ่
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านโนนชาด
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ถนนลาดยางเขตบ้านหันใหญ่,บ้านโนนชาด
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านหนองแวงแอก

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 100 เป็น พื้นที่ เหมาะสำหรับ การทำเกษตรกรรม
จำนวนหลังคาเรือน 202 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 931 คน
ประชากรชาย 480 คน
ประชากรหญิง 451 คน

ข้อคิดเห็น
นายโสพัฒน์ สาวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10

แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 794