องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ก


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ก

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ก

ที่ตั้ง
บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายหนองคาย –นครราชสีมา จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่าน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอพลรวมระยะทาง 83 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านโนนเมือง บ้านโคกกุง
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านหนองแวงโคตร
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านอุ่มจาน ตำบลวังไม้แดง อ.ประทาย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านหนองแวงโคตร

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 90 เป็น พื้นที่ราบสลับที่ดอน เหมาะสำหรับ การทำเกษตรกรรม    เลี้ยงสัตว์ ทำโรงงานอุตสาหกรรม    
จำนวนหลังคาเรือน 110 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 496 คน
ประชากรชาย 267 คน
ประชากรหญิง 229 คน

ข้อคิดเห็น
นายประสิทธิ์ เผือดนอก ผู้ใหญ่บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8

 แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 906