องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 4 บ้านหนองแปน


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: หมู่ที่ 4 บ้านหนองแปน

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 4 บ้านหนองแปน

ที่ตั้ง
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สาย มิตรภาพสระบุรี หนองคาย จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศ ใต้ ผ่านอำเภอบ้านไผ่ , อำเภอพล รวมระยะทาง 90 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ    บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงโสกพระ
ทิศใต้    ติดต่อกับ    บ้านหนองบัวนาค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    บ้านกุดหอยกาบ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวงโสกพระ

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 70 เป็นที่ลุ่ม เหมาะสำหรับการทำเกษตร
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว

จำนวนหลังคาเรือน 81 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 459 คน
ประชากรชาย 243 คน
ประชากรหญิง 216 คน

ข้อคิดเห็น
นายจำปี บุญดี ผู้ใหญ่บ้านหนองแปน หมู่ที่ 4

 แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 661