องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งป.2566   22 มี.ค. 2566 55
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565   7 มี.ค. 2566 67
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564   13 ม.ค. 2565 143
ายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ต.ค. 2564 104
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564   30 ก.ย. 2564 157
กิจกรรมยกย่องเฃิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ฯ ปีงบประมาณ 25564   20 ก.ย. 2564 103
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนนการประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2563 179
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   28 ต.ค. 2563 181