องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 10

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ปี พ.ศ.2567   29 มี.ค. 2567 82
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567   29 มี.ค. 2567 61
การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.2567   19 ก.พ. 2567 19
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566   8 มี.ค. 2566 91
การประเมินความเสี่ยงการประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566   8 มี.ค. 2566 80
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566   7 มี.ค. 2566 93
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ประจำปี 2566   7 มี.ค. 2566 72
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565   1 มี.ค. 2565 180
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564   23 ธ.ค. 2564 100
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   3 พ.ค. 2564 357
การประเมินผลการควบคุมภายใน   14 ก.ค. 2563 271
รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   14 ก.ค. 2563 285