องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี2566   24 เม.ย. 2566 143
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566   24 เม.ย. 2566 128
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร ปี2566   24 เม.ย. 2566 215
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ปี2566   24 เม.ย. 2566 85
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 2544   24 เม.ย. 2566 83
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566   13 มี.ค. 2566 72
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ   25 ม.ค. 2566 92
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอุธรณ์ และการร้องทุกข์   25 ม.ค. 2566 147
หลักเกณฑ์เขื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล   25 ม.ค. 2566 74
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล   25 ม.ค. 2566 181
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล   25 ม.ค. 2566 81
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร   21 พ.ย. 2565 74
กลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ   21 พ.ย. 2565 63
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน   21 พ.ย. 2565 62
ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น   21 พ.ย. 2565 72
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด4 การสรรหาบุคคล)   21 เม.ย. 2564 202
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   21 เม.ย. 2564 376
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   21 เม.ย. 2564 196
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562   21 เม.ย. 2564 470
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย หมวด8 การอุทธรณ์ และหมวด9 การร้องทุกข์)   21 เม.ย. 2564 181
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 เม.ย. 2564 187
ประกาศก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น   21 เม.ย. 2564 206
ประกาศก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   21 เม.ย. 2564 238
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   26 มิ.ย. 2563 131
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   26 มิ.ย. 2563 127
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   26 มิ.ย. 2563 136
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   26 มิ.ย. 2563 174
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   26 มิ.ย. 2563 168
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   25 มิ.ย. 2563 390
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง   25 มิ.ย. 2563 348