องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ซื้อหินคลุกสำหรับซ่อมแซมถนนบ้านโนนเพ็กและสำนักงาน อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมามหรสพ เวที พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานปีะเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมามหรสพ เวที พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานปีะเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมามหรสพ เวที พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานปีะเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมามหรสพ เวที พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานปีะเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและโรงจอดรถขั่วคราวของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมามหรสพ เวที พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานปีะเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายสำหรับผู้ชนะการประกวดกระทงและนางนพมาศตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พันาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกล่ามโนนกอกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุน้ำดื่มสำหรับที่ทำการ อบต.หนองแวงโสกพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าที่ทำการ บอต.และจัดทำโรงจอดรถ (ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ปูนคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนบ้านหันน้อย หมูที่ 10 และบ้านโนนเพ็ก หมูที่ 8 26 ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปพร้อมยางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงหอกระจายข่าวภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยแอก หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างเหมารถ (รถแบคโฮ) ขุดวางท่อระบายน้ำและท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมทางน้ำล้น ลำห้วยกุดปลาจ่อย ช่วงบ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแท้งน้ำประปาบ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและระบบจานดาวเทียม ประจำสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ-กู้ภัย ของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้าง      เหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8                            ( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยแอก หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ซื้อซัมเมิร์ท ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566