สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0857526655


นายกันยา สงฆ์คลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางดรรชนี เพ็ชรชนก
นักทรัพยากรบุคคล


นางอโณทัย ประวันจะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป


นายฉัตรชัย ศรีวิชา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าง
นิติกร


นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


จ.ส.อ.เชาวนะ ทัดมาลา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอารียา ไกรอาษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายอาทิตย์ นาตรีชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุรีพร ทิพย์แสง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวอัจฉรา เดชพละ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางณัฏฐณิชชา วิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์ คุณมะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ