วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาอบต.หนองแวงโสกพระ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ ในวันที่ 7  กันยายน 2561... วันที่ 18 ก.ย. 61 (ดูู 138)

ร่วมต้อนรับ ลุงชิต สุขเกษม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการปั่นทั้่วไทยรับน้ำใจช่วยคนพิการ

วันที่ 8 พ.ย.60  ท่านนายก สุภี ทองมีค่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  พร้อมข้าราชการเจ้าที่ของ อบต.หนองแวงโสกพระ ร่วมกันต้อนรับ  ลุงชิต  สุขเกษม  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นักปั่นหัวใจลูกหนัง ได้เดินทางจากจังหวัดสิงห์บุรี  ตาม”โครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่..... วันที่ 10 พ.ย. 60 (ดูู 210)

โครงการ “ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชินี”

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชินี” ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของถนนสายหลักที่เป็นเส้นทาง เข้า-ออก จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น เป็นพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งตำบลของเราก..... วันที่ 25 มี.ค. 60 (ดูู 284)

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน (กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะ)

ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน (กิจกรรมที่ ๒ : จัดตั้งธนาคารขยะ) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. เพื่อลดปริมาณขยะครัวเรือนในชุมชน ๓. เพ..... วันที่ 25 มี.ค. 60 (ดูู 337)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน

 ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร... วันที่ 25 มี.ค. 60 (ดูู 226)

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้ให้การต้อนรับนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเจตจิตร์ โพธ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายเรืองโชค ชัยดำรงค์ก..... วันที่ 24 มี.ค. 60 (ดูู 444)

โครงการอบรมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการทำงานเป็นทีม

ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการอบรมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการทำงานเป็นทีมให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้า..... วันที่ 19 มี.ค. 60 (ดูู 268)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตำบลหนองแวงโสกพระ

ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตำบลหนองแวงโสกพระ ณ สนามกีฬาหนองสระจันทร์ บ้านโคกล่าม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ๒. เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่ห..... วันที่ 19 มี.ค. 60 (ดูู 201)

โครงการฝึกอบรมค่ายทักษะการรู้จักตนเอง (Operacy)

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมค่ายทักษะการรู้จักตนเอง (Operacy) ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนให้รู้จักตัวเองและมองเห็นความเชื่อมโยงของตัวเองกับปัญหาต่างๆ ในโลกปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลแ..... วันที่ 19 มี.ค. 60 (ดูู 492)

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีพพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันและสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้กับเยาวชนตำบลหนองแ..... วันที่ 19 มี.ค. 60 (ดูู 205)

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑. เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์รักความสามัคคีในหมู่คณะ ๒. เ..... วันที่ 19 มี.ค. 60 (ดูู 198)

โครงการฝึกอบรมค่ายรั้วครอบครัวล้อมรัก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการค่ายรั้วครอบครัวล้อมรัก ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อเป็นการสร้างรั้วความรักในครอบครัว ๒. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มหันให้กับครอบครัวในเรื่องของอบายมุข สิ่งเสพติด ๓. เพื่อให้เก..... วันที่ 8 ก.พ. 60 (ดูู 206)