หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0857526655


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสุวดี วันสา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภิชาติ ราชนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางชลลดา พร้อมจิตต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม