คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุภี ทองมีค่า
นายกองค์การบริหารส่วตำบล
เบอร์โทร : 0637719714


นายทรงศักดิ์ ทิพย์แสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0862332584


นายคมสันต์ โนนดงกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0879497701


นายอำนาจ เจริญใจ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872162500