คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุภี ทองมีค่า
นายกองค์การบริหารส่วตำบล


นายทรงศักดิ์ ทิพย์แสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายคมสันต์ โนนดงกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอำนาจ เจริญใจ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล