ติดต่อ


ออนไลน์ : 9

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง ตำบลหนองแวงโสกพระ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) : saraban_0641207@dla.go.th

เว็ปไซต์ : www.sokpra.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sokpra

โทรศัพท์ 043-418149
โทรสาร 043-418149

ส่วนงาน ต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         101
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 102
สำนักปลัด  103
ส่วนการคลัง  104
ส่วนโยธา  105
หน่วยกู้ชีพตำบล 106
ข้อมูลข่าวสาร,วิเคราะห์นโยบายและแผน       107
ส่วนการศึกษา  108 

E-Mail

 ตำแหน่ง E-mail 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ruchasad_b2591@hotmail.com
 หัวหน้าส่วนโยธา  chaichana-t@hotmail.com
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  druchanee@live.com
 นักวิชาการศึกษา  jokkob@windowslive.com
 นิติกร  obtnong@hotmail.com
 นักวิชาการเกษตร  supareak2009@hotmail.com
 นักวิชาการการเงินและบัญชี  phatraruk@hotmail.com
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   tamja_1@hotmail.com
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้  suvansa@hotmail.com
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  piyada1929@hotmail.com
 เจ้าพนักงานพัสดุ  
 เจ้าพนักงานธุรการ  
 ผู้ช่วยช่างโยธา  jrnuma@hotmail.com
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  jingjoknoi00@hotmail.com
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  jisirinapa@hotmail.com

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองแวงโสกพระ 

ชื่อ - สกุล   ตำแหน่ง    หมายเลขโทรศัพท์     
 นายถวิล   มะโรง

กำนันตำบลหนองแวงโสกพระ

 089-8891559
 นายจอม   พุทธมณี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  085-7584249
 นายสุทธิ   เวฬุวัน

 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

 043-210583
 นายจำปี   บุญดี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  087-8761798
 นายประจวบ  เพียรไธสงค์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5  086-1573494
 นายปรัชญา  ภูโสภา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6  089-5852845
 นายเสมา   เตโพธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  084-7934528
 นายสุรพล  หาญโงน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8  081-4395796
 นายเข็มพร ทารถ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  089-2760525
 นายโสพัฒน์  สาวิชัย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10  087-2204215
 นายทองพูน  ทวยทุงสา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11  087-2131786
 นายบุญทัน  ปะวะเสนัง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12  087-9452966
 นายสมเกียรติ  ประวันตา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13  087-4259342
 นายบุญมา  ภูรับ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14  081-9658016
 


 

View : 1040