วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
ประวัติการจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
 
          ตำบลหนองแวงโสกพระ ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกจากตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙


 
View : 1236