มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562   3 พ.ย. 62 15
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   3 พ.ย. 62 14