สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสมส่วน กรวดนอก
ประธานสภา ฯ


ประธานสภา
รองประธานสภา ฯ


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
เลขาสภา ฯ
เบอร์โทร : 085-7526655


นายฉัตรชัย วงค์ธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 086-2297693


นายธงชัย เหลืองอุทัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 081-1835033


นายทนงค์ โหมดนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายคำเรือน ชุมผาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 098-1923465


นางจันทร์หอม แวดไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายไสว เจ็กสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 080-2474117


นางบุญเชิด หลุ่งเป้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 085-7545646


นายราเมธ ยุพิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 086-2347075


นายนิโรจน์ บัวทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 087-2347044


นายบุญเลิศ หาญโงน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 093-3594690


นายบัวลอง บุญทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0967388324


น.ส.สรวีย์ คำลีมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 095-2180410


นางดรุณี เพ็ชรนก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0636095719


นายประสิทธิ์ ชัยเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 087-2191294


นายสมบัติ พลสิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 087-2251653


นายสุวรรณ บุญมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 096-2423860


นายวีระ สิมพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 098-9495955


นายเอกชัย เหล่าเฮียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายสถิตย์ หาญเวียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0875368312


นางละม่อม กาดนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นางพังงา โพธานะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 085-6968822


นายบุญมี ปานาราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 089-9372236


นายวัลลภ ปานาราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 061-0309649


นางแจ่มใส ทาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
เบอร์โทร : 084-8962290


นางแจ่มใส ทาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นายสมพร ชาติวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 043-418194