สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสมส่วน กรวดนอก
ประธานสภา ฯ


ประธานสภา
รองประธานสภา ฯ


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
เลขาสภา ฯ


นายฉัตรชัย วงค์ธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายธงชัย เหลืองอุทัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายทนงค์ โหมดนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายคำเรือน ชุมผาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางจันทร์หอม แวดไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายไสว เจ็กสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางบุญเชิด หลุ่งเป้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายราเมธ ยุพิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายนิโรจน์ บัวทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายบุญเลิศ หาญโงน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายบัวลอง บุญทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


น.ส.สรวีย์ คำลีมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางดรุณี เพ็ชรนก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายประสิทธิ์ ชัยเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสมบัติ พลสิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสุวรรณ บุญมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายวีระ สิมพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายเอกชัย เหล่าเฮียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายสถิตย์ หาญเวียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นางละม่อม กาดนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นางพังงา โพธานะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายบุญมี ปานาราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายวัลลภ ปานาราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นางแจ่มใส ทาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นางแจ่มใส ทาทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นายสมพร ชาติวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14