วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: คู่มือสำหรับประชาชน

การขอ-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิกที่นี่  
- การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  คลิกที่นี่   
- การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการและขนมูลฝอยทั่วไป คลิกที่นี่   
- การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล คลิกที่นี่   
-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิกที่นี่   
-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 คลิกที่นี่   
-การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ คลิกที่นี่   
-การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) คลิกที่นี่   
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) คลิกที่นี่   
-การแจ้งขุดดิน คลิกที่นี่   
-การแจ้งถมดิน  คลิกที่นี่  
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ คลิกที่นี่  
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ คลิกที่นี่   
-ประกาศคู่มื่อประชาชน คลิกที่นี่  
วันที่ : 17 มิถุนายน 60   View : 375