วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
-สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  วันที่ 12 มิ.ย.2562 คลิกที่นี่
-สมัย สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.2563 คลิกที่นี
-สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งที่  1 วันที่ 18 มี.ค.2563 คลิกที่นี่
-สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ส.ค. 2562 คลิกที่นี

-สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย.62 คลิกที่นี่
-สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.2562 คลิกที่นี่
-สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 2562 คลิกที่นี้
วันที่ : 17 มิถุนายน 60   View : 385