วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: หน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

นางจินตนา  แสนศรี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
วันที่ : 23 มกราคม 60   View : 485