ส่วนการคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ส่วนการคลัง


กองคลัง
นางสุวดี       วันสา               นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการ  ผอ.กองคลัง (กลาง)
นางปิยดา    สุขศรี               นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
นางวันดี       เทพมะที          นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (ขวา)
นางสาวปวีณา  โหมดนอก     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ซ้าย)
 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 63   View : 230