ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

1.นายสุภี ทองมีค่า
นายกองค์การบริหารส่วตำบล
โทร.

2.นายทรงศักดิ์ ทิพย์แสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.

3.นายคมสันต์ โนนดงกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.

4.นายอำนาจ เจริญใจ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
View : 96