โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะป้องกันโรคไข้เลือดออก


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 15 กันยายน 64   View : 6