หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด4 การสรรหาบุคคล)   21 เม.ย. 64 47
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   21 เม.ย. 64 64
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   21 เม.ย. 64 45
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562   21 เม.ย. 64 52
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย หมวด8 การอุทธรณ์ และหมวด9 การร้องทุกข์)   21 เม.ย. 64 39
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 เม.ย. 64 40
ประกาศก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น   21 เม.ย. 64 45
ประกาศก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   21 เม.ย. 64 36
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   25 มิ.ย. 63 188
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง   25 มิ.ย. 63 166
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   25 มิ.ย. 63 160
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   25 มิ.ย. 63 172