วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง คลิกที่นี่
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล คลิกที่นี่
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
วันที่ : 25 มิถุนายน 63   View : 23