วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: รายงานการเปิดธนาคารขยะ

 
ประจำเดือน จำนวนสมาชิก
(ครัวเรือน)
จำนวนยอดขาย
(บาท)
จำนวนยอดถอน
(บาท)
คงเหลือ
ฝาธนาคาร
ประจำเดือน
รวมเงินฝาก
ธนาคารทั้งปี
รายละเอียด
มีนาคม 2560   3,330.00 - 3,330.00 3,330.00 แยกรายหมู่บ้าน
เมษายน 2560   78,640.61 - 78,640.61 81,970.61 แยกรายหมู่บ้าน
พฤษภาคม 2560   79,554.92 2,500.00 77,054.92 159,025.83 แยกรายหมู่บ้าน
มิถุนายน 2560   56,262.78 4,746.00 51,516.78 210,542.61 แยกรายหมู่บ้าน
กรกฎาคม 2560   56,100.64 3,554.00 52,546.64 263,089.25 แยกรายหมู่บ้าน
สิงหาคม 2560 1,015 55,136.84 12,005.00 43,131.84 306,221.09 แยกรายหมู่บ้าน
กันยายน 2560           แยกรายหมู่บ้าน
ตุลาคม 2560           แยกรายหมู่บ้าน
วันที่ : 7 กันยายน 60   View : 371