วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: ส่วนโยธา


กองช่าง
นายอภิชาติ   ราชนู       นายช่างโยธา รักษาการ ผอ.กองช่าง (ขวา)
นายจิรศักดิ์   หนูมา      นายช่างโยธา (กลาง)
นายนิติกร    ไปบน       ผู้ช่วยช่างโยธา (ซ้าย)
 
วันที่ : 22 มกราคม 60   View : 515