วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: ส่วนการคลัง


กองคลัง
นางสุวดี       วันสา               นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการ  ผอ.กองคลัง (กลาง)
นางปิยดา    สุขศรี               นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
นางวันดี       เทพมะที          นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (ขวา)
นางสาวปวีณา  โหมดนอก     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ซ้าย)
 
วันที่ : 22 มกราคม 60   View : 570