วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) คลิกที่นี่
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) คลิกที่นี่

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนสี่ปี
  • ส่วนที่ 1
  • ส่วนที่ 2
  • ส่วนที่ 3
  • ส่วนที่ 4
          - ผ 01
          - ผ 02
          - ผ 03
          - ผ 07
          - ผ 08
  • ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

​         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที ๒
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๔
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๕
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๖
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๗
         - บัญชีสรุปโครงการ


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑)​​

​         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที ๒
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๔
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๕
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๖
         - บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๗
         - บัญชีสรุปโครงการ

แผน 5 ปี คลิกที่นี่
 

วันที่ : 27 มกราคม 59   View : 620